За училището

Около 1872г. Спас Иванов започва да учи на четмо и писмо по-будните младежи в малка къщурка край дома на Андрей Иванов Събчев.
От 19.01.1891г. е заведена ревизионна книга, което предполага наличието на редовен учител, като занятията се водят в къщата на Недялко Стоянов Минков.
Около 1895г. е построена паянтова училищна сграда с две класни стаи в съседство с църквата.
През 1903г. учителят Йосиф Радионов от гр. Ловеч открива и вечерно училище.
На 05.10.1910г. майстор Стефан от с. Жълтеш Габровско започва масивно строителството на първия етаж на сегашната сграда, която е завършена до 01.09.1991г. и е приета от околийска комисия.
През 1926г. се открива редовна прогимназия.
От 01.11.1933г. се създава Острешко смесено непедагогическо основно училище.
Засилен е интересът към знания и от страна на мюсюлманското население, което води до вземане на решение в двора на джамията да се изгради училище. Така през 1937г. е открито Държавно турско начално училище със 124 ученика, което се закрива през 1960г.
Общият брой на учениците в училищата достига своя максимум през учебната 1937\1938г. – 379 броя.
През 1943г. Васил Пенев Василев от с. Лешница е назначен за средищен директор до 1945г.. През този период се изработва печат Народно основно училище ,,Васил Левски,, с. Острец, Ловешко.
През периода 1956-1963г. за директор на училището е назначен Петър Матеев Маринов от селото, който през 1960г. надгражда втория етаж и сградата придобива сегашния си вид.
Есента на същата година се открива и осми клас, като в начален курс са обхванати 136 ученика и 136 се обучават в прогимназията.
През есента на 1959г. се разкрива предучилищна детска градина с учителка Калинка Йорданова Хитова, като занятията се водят в една от класните стаи.
През 1976г. се открива ЦДГ в сградата на здравната служба на втория етаж, която съществува и до днес.
Над 1000 младежи и девойки са завършили основното си образование в училището на с. Малиново. Над 45 от тях са станали учители, над 15 са инженери и икономисти, повече от 4 лекари, над 30 са медицинските специалисти.
Повече от 215 човека са работили като учители или директори в ОУ ,,Васил Левски,, с. Малиново, община Ловеч.