Колектив

Директор: Ренета Василева Илиева – директор на ОУ „Васил Левски“
тел: 0877918282
Канцелария: Галина Маринова Лазарова – главен счетоводител
Ралица Атанасова – касиер – домакин
тел: 0877918282
УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП
Петьо Петров -старши учител I-IV клас
Теодора Цанкова- учител I-IV клас
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Маргарита Попова – старши учител V-VII клас по БЕЛ и музика
Ива Иванова–учител V-VII клас –Физическо възпитание и спорт
Недка Колева- старши учител –I-VII клас -Рисуване и Технологии и предприемачество
Христина Трифонова – старши учител V-VII клас по Математика
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Зюмбюл Мусова – чистач