Колектив

Директор: Марияна Ненкова Бешева – директор на ОУ „Васил Левски“
тел: 0896860871

Канцелария: Галина Маринова Лазарова – главен счетоводител
Айше Исуф Караали – касиер – домакин
тел: 0877918282

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП
Боян Пенчев Митев -старши учител I-IV клас
Теодора Стоянова Цанкова- учител I-IV клас
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Маргарита Петрова Попова – старши учител V-VII клас по БЕЛ и музика
Николай Хинов Колев – старши учител V-VII клас по история и цивилизация, труд и техника

МЕДИАТОР
Хасан Ахмед Караали

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Ибраим Ахмед Хаджихасан – общ работник