Профил на купувача

Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.
Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда на този закон в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;
3. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.